Advocaten
Vaststellingsovereenkomst

Advocaten is gespecialiseerd in vaststellingsovereenkomsten

Wederzijds goedvinden

Als u en uw werkgever samen in goed overleg uit elkaar willen gaan, wordt een vaststellingsovereenkomst opgesteld. De gedachte achter deze beëindigingsovereenkomst is om de kosten en moeite achter een gerechtelijke procedure te besparen. De meeste ontslagprocedures worden daarom afgehandeld door middel van een vaststellingsovereenkomst. Dit betekent niet dat het tekenen van een vaststellingsovereenkomst geheel zonder risico’s is. Voor uw werkgever zijn de risico’s vaak kleiner. Het is mogelijk dat uw werkgever u onder druk zet om de vaststellingsovereenkomst op zeer korte termijn te ondertekenen. Neem altijd rustig de tijd om de overeenkomst te laten controleren. Over het algemeen wordt twee weken als een redelijke termijn beschouwd om te ondertekenen.

De inhoud van de vaststellingsovereenkomst

De vaststellingsovereenkomst (VSO) bevat veel verschillende bepalingen. Dit komt doordat de gehele inhoud van de overeenkomst onderhandelbaar is. Een overeenkomst komt pas tot stand door aanbod en aanvaarding. Dit betekent dat u ook inspraak heeft. Hoeveelheid inspraak u heeft, wordt vaak bepaald door uw onderhandelingspositie. Hieronder volgt een overzicht van de meeste voorkomende bepalingen (naast de algemene gegevens over uw dienstverband):

Ontslagvergoeding

De ontslagvergoeding is een (bruto) vergoeding die u meekrijgt na het einde van uw dienstverband. U dient deze beëindigingsvergoeding niet te verwarren met de transitievergoeding. De transitievergoeding is namelijk een wettelijk recht dat alleen na een ontslagaanvraag bij het UWV of de kantonrechter ontstaat. Uw werkgever is niet verplicht om u een ontslagvergoeding aan te bieden bij een ontslag met wederzijds goedvinden. Als uw werkgever wel een ontslagvergoeding aanbiedt, dan wordt de transitievergoeding vaak gebruikt als indicatie hiervoor. De vergoeding wordt soms gebaseerd op een Sociaal Plan. In dat geval is de hoogte van de vergoeding vaak niet onderhandelbaar.

Opzegtermijn

Vaak worden afspraken over de opzegtermijnen gemaakt. Deze afspraken zijn heel belangrijk, aangezien uw werkgever verplicht is om het loon door te betalen gedurende de opzegtermijn. De opzegtermijn die wordt gehanteerd kan u dus extra loon opleveren. Bovendien gaat een eventuele WW-uitkering pas in nadat de in uw arbeidsovereenkomst overeengekomen opzegtermijn is doorlopen. Ook op dit vlak mogen u en uw werkgever afwijken van de arbeidsovereenkomst en de wet.

Lees hier meer over de opzegtermijn

WW-rechten

De vaststellingsovereenkomst bevat regelmatig de bepaling dat uw werkgever niet aansprakelijk is als u achteraf geen Werkloosheidsuitkering of Ziektewetuitkering kunt krijgen. Daarom is het erg belangrijk dat u de overeenkomst goed laat nakijken. De vaststellingsovereenkomst moet aan een aantal voorwaarden voldoen om in aanmerking voor een WW-uitkering te komen. Q Advocaten kan kijken of dit ook bij u het geval is.

Vakantiedagen

In de meeste vaststellingsovereenkomsten staat dat de vakantiedagen als opgenomen worden beschouwd. Dit betekent dat u afstand doet van uw recht op uitbetaling van uw openstaande vakantiedagen. Als u een hoog verlofsaldo of veel verlofdagen heeft, is het wellicht niet verstandig om akkoord te gaan met een dergelijke bepaling.

Vrijstelling van werk

Soms bevat uw vaststellingsovereenkomst de bepaling dat u gedurende een bepaalde periode wordt vrijgesteld van werk. U kunt daar altijd mee akkoord gaan, zolang schriftelijk is vastgelegd dat u wel beschikbaar bent om uw gebruikelijke werkzaamheden te verrichten. Anders kan uw recht op een WW-uitkering in gevaar komen. Let op: uw werkgever is in beginsel verplicht om het loon door te betalen tijdens een vrijstelling van werk.

Getuigschrift en negatieve uitlatingen

Doorgaans bevat de vaststellingsovereenkomst de belofte dat u een positief getuigschrift (of referentie) krijgt en dat partijen geen slechte uitlatingen over en weer zullen doen. Als een positief getuigschrift belangrijk voor u is, kunt u altijd verzoeken deze bepaling in de vaststellingsovereenkomst te laten opnemen.

Bijzondere bedingen

Soms bevat uw arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding, relatiebeding, geheimhoudingsbeding, nevenwerkzaamhedenbeding, studiekostenbeding of leaseregeling (voor uw leaseauto). Dergelijke bedingen kunnen u achtervolgen tot lang na einde van uw dienstverband. In een studiekostenbeding kan bijvoorbeeld staan dat u de studiekosten tot drie jaar na einde van het dienstverband dient terug te betalen. Het is dus verstandig om duidelijke afspraken te maken over dit soort bedingen.

Eindafrekening

In de overeenkomst wordt vaak benoemd dat uw werkgever zorg draagt voor een correcte eindafrekening. Dit betekent dat alle vorderingen over en weer worden verrekend. U kunt denken aan het openstaand vakantiegeld, pensioenpremies, min- of plusuren of vakantiegeld. De eindafrekening kan gelijk na het tekenen van de vaststellingsovereenkomst plaatsvinden, maar soms duurt het tot de eerstvolgende dag van salarisbetaling.

Bedenktermijn

In de vaststellingsovereenkomst hoort een bepaling over de bedenktermijn te staan. Iedere werknemer hoort veertien dagen bedenktijd te krijgen. Binnen die tijd kunt u de vaststellingsovereenkomst zonder gevolgen herroepen. Als de vaststellingsovereenkomst geen bepaling over de bedenktermijn bevat, krijgt u op grond van de wet een bedenktermijn van drie weken, ingaande de dag na het ondertekenen van de vaststellingsovereenkomst.

Als u de overeenkomst te laat herroept of de herroeping te laat is ontvangen, is ontbinding van de vaststellingsovereenkomst door rechter de laatste mogelijkheid. Een rechter zal alleen in zeer uitzonderlijke situaties ontbinden.

Risico's

Ieder ontslag brengt andere risico’s met zich mee. U zult bijvoorbeeld door het UWV als verwijtbaar werkloos aangemerkt worden, als u tijdens ziekte instemt met een vaststellingsovereenkomst, terwijl u nog geen twee jaar ziek bent. Hetzelfde geldt als u een vaststellingsovereenkomst ondertekent terwijl u een arbeidsovereenkomst heeft voor bepaalde tijd zonder tussentijds opzegbeding. In beide gevallen zult u waarschijnlijk niet in aanmerking komen voor een uitkering.

Onze diensten

Gratis intakegesprek

Heeft uw werkgever u een vaststellingsovereenkomst aangeboden? Wij controleren of uw vaststellingsovereenkomst voldoet aan de wettelijke vereisten. Verder zullen we ook onderzoeken of u na het einde van de arbeidsovereenkomst gehouden kunt worden aan een diverse bedingen. Elke dag tussen 14.00 en 15.00 bent u welkom op ons gratis inloopspreekuur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Q Advocaten is gevestigd op de Kop van Zuid in Rotterdam aan het Halfrond 86.

Kosten

Voordat we voor u aan de slag gaan, kijken wij altijd eerst of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (advocaat van onvermogen). Als u hiervoor aanmerking komt, betaalt u een eenmalige eigen bijdrage. De voorwaarden hiervoor vindt u op deze website. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunnen wij u helpen op basis van een uurtarief. Daarbij spreken wij met u een maximum af van € 750,00. Dit bedrag wordt doorgaans door de werkgever vergoed. U weet dus altijd waar u aan toe bent.

Cliënt
Tevredenheid

 

Wij horen graag wat onze verbeterpunten zijn. De beoordelingen door onze cliënten zijn daarom van onschatbare waarde.

Meewerken aan ons cliënt tevredenheidsonderzoek is niet verplicht. Wel stellen wij uw mening zeer op prijs.

9,5
92 beoordelingen

Gratis
Inloopspreekuur


Elke dag tussen 14.00 en 15.00 bent u welkom op ons gratis inloopspreekuur.U kunt op deze tijden langskomen zonder afspraak. Bezoekers worden geholpen op volgorde van binnenkomst.

Wij zijn gevestigd in Rotterdam op de Kop van Zuid aan het Halfrond 86.

Stel uw vraag

Wij helpen u graag.