Advocaten
Bijzonder verlof

Advocaten is gespecialiseerd in geschillen over verlof

Wat is bijzonder verlof?

Voor bepaalde gebeurtenissen kent de wet een speciale vorm van verlof om privéleven en werk beter te kunnen combineren. Deze verschillende verlofvormen zijn te vinden in de Wet Arbeid en Zorg.

Adoptie- en pleegverlof

Als u een kind heeft geadopteerd of recent een pleegouder bent geworden, kunt u een beroep doen op deze vorm van verlof. Voor pleegouders geldt wel dat zij een pleegcontract moeten hebben en op hetzelfde adres als het kind moeten wonen. Het verlof dient u uiterlijk drie (3) weken voor de gewenste ingangsdatum bij uw werkgever aan te vragen. Daarbij dient u de omvang van het verlof te vermelden en alle relevante documenten te overhandigen.

Het adoptieverlof en pleegverlof duurt maximaal vier (4) weken. Wel is het mogelijk om het verlof te spreiden over een periode van 26 weken. Het verzoek om verlof kan alleen wegens zwaarwegende bedrijfsredenen worden afgewezen. Hiervan is niet snel sprake.

Tijdens het verlof wordt u doorbetaald door het UWV. De uitkering dient uiterlijk twee (2) weken voor aanvang van het verlof door u en uw werkgever gezamenlijk worden aangevraagd.

Calamiteitenverlof

U kunt alleen een beroep doen op het calamiteitenverlof in geval van onvoorziene persoonlijke omstandigheden. Uw werkgever mag dit verzoek alleen weigeren op grond van zwaarwegende bedrijfsredenen. De wet noemt een aantal omstandigheden waaronder een beroep op het calamiteitenverlof kan worden gedaan. U kunt denken aan:

  1. Een sterfgeval in uw naaste familie;
  2. Een ziek kind die moet worden opgehaald;
  3. Een dokters- of tandartsbezoek dat enkel onder werktijd kan;
  4. Bevalling van een partner;
  5. Aangifte van een geboren kind doen.

Geboorteverlof

Als uw partner of echtgenoot is bevallen, heeft u recht op geboorteverlof. Het geboorteverlof bedraagt eenmaal het aantal werkuren per week. Als het kind thuis wordt geboren, dient u het verlof op te nemen binnen vier (4) weken na de geboorte. Als het kind in het ziekenhuis is geboren, dient u het verlof binnen vier (4) weken na thuiskomst op te nemen. Tijdens het geboorteverlof wordt uw loon doorbetaald.

Kortdurend zorgverlof

U kunt een beroep doen op het kortdurend zorgverlof als iemand in uw huishouding verzorgd moet worden. De wet stelt hieraan een aantal voorwaarden. Zo dient u de enige persoon te zijn die de noodzakelijke verzorging op zich kan nemen. Per jaar kunt u maximaal twee (2) keer het aantal werkuren aan kortdurend zorgverlof opnemen. Het jaar gaat in op het moment dat u voor het eerst kortdurend zorgverlof opneemt. Gedurende deze periode heeft u recht op minimaal 70% van uw loon, maar dit mag niet minder zijn dan het wettelijk minimumloon. Het verlof kan alleen worden geweigerd wegens zwaarwegende bedrijfsredenen.

Langdurend zorgverlof

U kunt ook een beroep doen op het langdurend zorgverlof als iemand in uw huishouding levensbedreigend ziek is of als het verlof de noodzakelijke verzorging van een hulpbehoevende persoon betreft. Per jaar kunt u maximaal zes (6) keer het aantal werkuren aan langdurend zorgverlof opnemen. Het langdurend zorgverlof dient ten minste twee (2) weken voor aanvang van het verlof schriftelijk te worden aangevraagd. Uw werkgever mag aanvullende informatie vragen en het verzoek beoordelen. Een verzoek mag alleen in geval van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen worden afgewezen. Tijdens langdurend zorgverlof hoeft uw werkgever u niet door te betalen.

Ouderschapsverlof

Het ouderschapsverlof kan uitkomst bieden als u meer tijd nodig heeft voor de zorg van uw kinderen. U heeft recht op ouderschapsverlof voor ieder kind die de leeftijd van acht (8) jaar nog niet heeft bereikt. Voor elk kind geldt dus een afzonderlijk recht.

Het ouderschapsverlof bedraagt maximaal 26 weken. U mag zelf invulling geven aan het verlof, maar dient uw werkgever wel te informeren. Uw werkgever mag de invulling van het verlof wijzigen op grond van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen tot vier (4) weken voor ingang van het verlof. Het verlof dient schriftelijk te worden aangevraagd. Uw werkgever mag het verlof eigenlijk niet weigeren, tenzij sprake is van zwaarwichtige redenen.

In principe is het ouderschapsverlof onbetaald, tenzij u en uw werkgever andere afspraken hebben gemaakt. Het opnemen van ouderschapsverlof kan invloed hebben op inkomensafhankelijke regelingen, bijvoorbeeld huursubsidie, pensioenopbouw of toekomstige uitkering. Het ouderschapsverlof kan geen invloed hebben op uw dienstverband. U behoudt het recht op uw eigen functie en u mag niet worden ontslagen vanwege het ouderschapsverlof.

Zwangerschaps- en bevallingsverlof

Als werkneemster kunt u ervoor kiezen om zes (6) of vier (4) weken voor de uitgerekende datum met zwangerschapsverlof te gaan. Dit geldt ook als de baby later wordt geboren. Bij geboorte van een meerling zal het zwangerschapsverlof twee (2) tot vier (4) weken eerder intreden. Als u ziek bent op de dag dat uw zwangerschapsverlof zou ingaan, gaat het verlof in op de eerste dag nadat u weer beter bent.

Vanaf de dag na uw bevalling krijgt u minimaal tien (10) weken bevallingsverlof. Het bevallingsverlof wordt verlengd als uw kind in het ziekenhuis moet blijven. De verlenging is gelijk aan het aantal dagen dat het kind in het ziekenhuis lag. Het bevallingsverlof hoeft niet in één (1) keer opgenomen te worden, maar het mag ook over een periode van 30 weken worden verspreid.

Gedurende het zwangerschaps- en bevallingsverlof wordt uw loon doorbetaald door het UWV. De uitkering dient twee (2) weken voor het ingaan van het verlof te worden aangevraagd. In het geval van overlijden van de moeder, gaan deze rechten over op de partner.

Onze diensten

Gratis intakegesprek

Een geschil met betrekking tot bijzonder verlof kan vaak minnelijk worden opgelost. Elke dag tussen 14.00 en 15.00 bent u welkom op ons gratis inloopspreekuur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Q Advocaten is gevestigd op de Kop van Zuid in Rotterdam aan het Halfrond 86.

Kosten

Voordat we voor u aan de slag gaan, kijken wij altijd eerst of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (advocaat van onvermogen). Als u hiervoor aanmerking komt, betaalt u een eenmalige eigen bijdrage. De voorwaarden hiervoor vindt u op deze website. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunnen wij u helpen op basis van een uurtarief of op basis van een vaste prijsafspraak. U weet dus altijd waar u aan toe bent.

Cliënt
Tevredenheid

 

Wij horen graag wat onze verbeterpunten zijn. De beoordelingen door onze cliënten zijn daarom van onschatbare waarde.

Meewerken aan ons cliënt tevredenheidsonderzoek is niet verplicht. Wel stellen wij uw mening zeer op prijs.

9,5
92 beoordelingen

Gratis
Inloopspreekuur


Elke dag tussen 14.00 en 15.00 bent u welkom op ons gratis inloopspreekuur.U kunt op deze tijden langskomen zonder afspraak. Bezoekers worden geholpen op volgorde van binnenkomst.

Wij zijn gevestigd in Rotterdam op de Kop van Zuid aan het Halfrond 86.

Stel uw vraag

Wij helpen u graag.