Advocaten
Langdurige ziekte en re-integratie

Advocaten is gespecialiseerd in re-integratie

Bent u ziek of arbeidsongeschikt?

Bij langdurige ziekte en arbeidsongeschiktheid kan een geschil ontstaan. Q Advocaten geeft u graag een duidelijk beeld over wat uw rechten en plichten zijn.

Ziekmelding

Als u het gevoel heeft dat u niet meer in staat bent om te werken, kunt u zich ziek melden. De wijze van ziekmelding kan per bedrijf verschillen, kijk daarom in uw arbeidsovereenkomst, bedrijfsreglement of verzuimreglement. Als u niets kunt vinden, is een ziekmelding per e-mail doorgaans voldoende.

Na de ziekmelding is aan het uw werkgever om actie te ondernemen. Uw werkgever kan uw ziekmelding accepteren of weigeren. Mocht uw werkgever uw ziekmelding niet accepteren, dan is hij verplicht om een bedrijfsarts in te schakelen. Als uw werkgever dit nalaat, dan kunt u eventueel zelf een afspraak met de bedrijfsarts maken of een deskundigenoordeel bij het UWV aanvragen. Dit is echter niet verplicht. In de tussentijd moet uw werkgever gewoon uw loon doorbetalen. Mogelijk zullen de eerste twee ziektedagen voor uw eigen rekening zijn, indien dit bij arbeidsovereenkomst of CAO is vastgelegd.

Het re-integratietraject

Na de ziekmelding treedt de Wet Poortwachter in werking. De Wet Poortwachter wordt in de volksmond ook wel Ziektewet genoemd. Hierin zijn alle rechten en plichten van werkgever en werknemer opgenomen. Hieronder volgt een overzicht.

Plichten van uw werkgever

De wet geeft een stappenplan waar uw werkgever zich aan dient te houden. De verplichte handelingen moeten op de voorgeschreven momenten zijn verricht. Het re-integratietraject ziet er als volgt uit:

Door uw ziekmelding begint het re-integratietraject. Na maximaal zes weken moet uw werkgever een bedrijfsarts inschakelen. De bedrijfsarts stelt vervolgens vast of u ziek bent en wat u gezien uw beperkingen nog kunt doen. Dit wordt de probleemanalyse genoemd. Aan de hand van de probleemanalyse kunnen u en uw werkgever een plan van aanpak opstellen. In het plan van aanpak staat wat u gaat doen om zo snel mogelijk aan het werk te kunnen. Het plan van aanpak dient uiterlijk in de achtste week te zijn opgesteld.

Na het eerste ziektejaar wordt een eerstejaarsevaluatie opgesteld. Hierin staat hoe de re-integratie tot nu toe is verlopen en wat de vervolgstappen zijn. Na 88 weken zult u een uitnodiging van het UWV ontvangen voor het aanvragen van een arbeidsongeschiktheidsuitkering (WIA). Hoewel uw werkgever de aanvraag vaak regelt, bent u zelf verantwoordelijk dat het op tijd gebeurt. Mocht u een arbeidsongeschiktheidsuitkering willen aanvragen, dan dient u in week 91 met uw werkgever de eindevaluatie in te vullen. In de eindevaluatie wordt de stand van zaken met betrekking tot de re-integratie verwoord. Hiervoor is ook een recent oordeel van de bedrijfsarts nodig. De WIA-aanvraag moet uiterlijk in week 93 zijn ingediend. Zorgt u ervoor dat u op dat moment het hele re-integratiedossier compleet hebt.

Na uw aanvraag vindt een WIA-keuring plaats. Aan de hand van deze keuring wordt het arbeidsongeschiktheidspercentage vastgesteld, waarop de uitkering is gebaseerd. Het UWV controleert ook of uw werkgever voldoende aan uw re-integratie heeft bijgedragen. Als u aan de eisen van de WIA voldoet en uw werkgever voldoende heeft gedaan, zal uw WIA-uitkering na 104 weken ziekte ingaan. Mocht uw werkgever onvoldoende aan uw re-integratie hebben gedaan, dan kan het UWV uw werkgever verplichten om het re-integratietraject met een jaar te verlengen. Dit wordt de loonsanctie genoemd. Als uw werkgever u achteraf bepaalde documenten met betrekking tot de re-integratie wil laten ondertekenen, kan het zijn dat hij ervoor wil zorgen dat hij op papier toch nog aan al zijn verplichtingen heeft voldaan. Als u daaraan meewerkt, kan dit financiële gevolgen voor u hebben.

Plichten van de werknemer

U bent als werknemer verplicht een positieve bijdrage aan uw re-integratie te leveren. Dit houdt in ieder geval in dat u geen belemmering voor uw eigen herstel mag vormen. U bent verplicht om de adviezen van bedrijfsarts of arbeidsdeskundige op te volgen. Als u dit nalaat, mag uw werkgever uw loon opschorten (uitstellen) of het loon stopzetten. U kunt daarom het beste serieus met de adviezen van bedrijfsarts of arbeidsdeskundige omgaan.

Het kan gebeuren dat u zich niet kunt vinden in het oordeel van de bedrijfsarts of arbeidsdeskundige. In dat geval kunt u een second opinion aanvragen bij een andere arbodienst of het UWV om een deskundigenoordeel vragen. Als u bij uw werkgever aangeeft gebruik te willen maken van een second opinion of deskundigenoordeel, dan wordt een loonstopzetting of een loonopschorting sneller onrechtvaardig geacht.

Problemen tijdens de re-integratie

Uw werkgever is verplicht naar passend werk of een passende werkplek te zoeken. Het kan voorkomen dat uw werkgever stelt dat geen passend werk voorhanden is. Uw werkgever dient in dat geval een arbeidsdeskundige in te schakelen die onderzoekt of uw werkplek kan worden aangepast. Als dat niet mogelijk is, moet worden gekeken of u nog andere functies binnen de organisatie kunt verrichten. Dit wordt re-integratie in het eerste spoor genoemd. Als vaststaat dat u binnen de organisatie niet kunt re-integreren, betekent dit niet het einde van het re-integratietraject. Uw werkgever kan u namelijk ook laten re-integreren bij een andere werkgever. Dit wordt re-integratie in het tweede spoor genoemd. Uw eigen werkgever blijft wel verantwoordelijk voor de re-integratie en het loon. Doorgaans wordt een re-integratiebureau ingeschakeld voor de bemiddeling tussen uw werkgever en de tweede spoorwerkgever. U hoeft geen nieuwe arbeidsovereenkomst te tekenen in het tweede spoor. Het tweede spoor is geen ontslag!

Situationele arbeidsongeschiktheid

Soms is het werk of de werksfeer de reden van arbeidsongeschiktheid. Dit wordt ook wel situationele arbeidsongeschiktheid genoemd. Vaak gaat de arbeidsongeschiktheid gepaard met een onderliggend arbeidsconflict. Situationele arbeidsongeschiktheid komt ook regelmatig voor bij een burn-out, stress gerelateerde klachten of als u overspannen bent. Ook bij deze vorm van arbeidsongeschiktheid moet een bedrijfsarts worden ingeschakeld. De bedrijfsarts gaat wel anders om met situationele arbeidsongeschiktheid. Soms schrijft de bedrijfsarts een time-outperiode voor waarin u en uw werkgever elkaar niet spreken. Mediation kan in sommige gevallen ook een oplossing bieden. Het is verstandig om mee te werken aan de mediation.

Mocht het arbeidsconflict uit de hand lopen kan uw werkgever proberen u te ontslaan, meestal door middel van een vaststellingsovereenkomst. Tijdens de eerste twee jaar van uw arbeidsongeschiktheid geldt echter een opzegverbod. Dit betekent dat uw werkgever u wettelijk gezien niet mag ontslaan. Als u toch akkoord gaat met een dergelijk voorstel, kan dit grote (financiële) gevolgen voor u hebben.

Lees hier meer over de vaststellingsovereenkomst

Hoogte van het loon

Het loon tijdens ziekte kan lager liggen dan uw normale loon. Uw werkgever hoeft tijdens uw ziekte slechts 70% van uw loon door te betalen, maar dit mag niet minder zijn dan het wettelijk minimumloon. Uiteraard mag uw werkgever wel meer betalen. In uw arbeidsovereenkomst of CAO kan bijvoorbeeld een hoger loon tijdens ziekte zijn afgesproken. Als dat het geval is, dan dient uw werkgever zich uiteraard hier aan te houden.

Onze diensten

Gratis intakegesprek

Als u en uw werkgever van mening verschillen over uw ziekte of re-integratie, kan dit tot een arbeidsconflict leiden. Elke dag tussen 14.00 en 15.00 bent u welkom op ons gratis inloopspreekuur. U hoeft hiervoor geen afspraak te maken. Q Advocaten is gevestigd op de Kop van Zuid in Rotterdam aan het Halfrond 86.

Kosten

Voordat we voor u aan de slag gaan, kijken wij altijd eerst of u in aanmerking komt voor gesubsidieerde rechtsbijstand (advocaat van onvermogen). Als u hiervoor aanmerking komt, betaalt u een eenmalige eigen bijdrage. De voorwaarden hiervoor vindt u op deze website. Komt u niet in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand, dan kunnen wij u helpen op basis van een uurtarief of op basis van een vaste prijsafspraak. U weet dus altijd waar u aan toe bent.

Cliënt
Tevredenheid

 

Wij horen graag wat onze verbeterpunten zijn. De beoordelingen door onze cliënten zijn daarom van onschatbare waarde.

Meewerken aan ons cliënt tevredenheidsonderzoek is niet verplicht. Wel stellen wij uw mening zeer op prijs.

9,8
114 beoordelingen

Stel uw vraag

Wij helpen u graag.