Advocaten
Problemen op het werk

Advocaten is gespecialiseerd in arbeidsrecht

Bijzonder verlof
Verlof voor bijzondere omstandigheden

Als iets bijzonders gebeurd, is het wenselijk dat u verlof kunt opnemen, buiten uw normale vakantiedagen om. Een aantal vormen van bijzonder verlof is wettelijk vastgelegd. U kunt bijvoorbeeld denken aan ouderschapsverlof of zorgverlof. Elke vorm van bijzonder verlof heeft zijn eigen voorwaarden.

Lees verder ...

Einde arbeidsovereenkomst
Loopt uw contract binnenkort af?

Als binnenkort uw contract afloopt kan het zo zijn dat u recht heeft op een aanzegvergoeding en/of een transitievergoeding. Ook dient uw werkgever uiterlijk een maand van tevoren aan te geven of uw contract wordt verlengd. Doet uw werkgever dat niet, dan heeft u recht op een aanzegvergoeding van maximaal één maandsalaris. Verder dient uw werkgever rekening te houden met de opzegtermijn.

Lees verder ...

Langdurig ziek
Re-integratie

Als u langdurig ziek bent, krijgt u te maken met de Wet Poortwachter. Op grond van deze wet is uw werkgever verplicht een re-integratietraject te starten, met als doel u te laten terugkeren in uw functie. Gezien de grote belangen van een goede re-integratie, zijn zowel u als uw werkgever gebonden aan strenge regels. Overtreding van de regels kan voor beide partijen grote (financiële) gevolgen hebben.

Lees verder ...

Loon te laat
Heeft u uw salaris te laat ontvangen?

Wordt uw salaris niet op tijd betaald, of heeft u zelfs helemaal geen loon ontvangen? Vaak beseffen werkgevers niet dat u uw vaste lasten moet betalen, omdat u anders onnodig op kosten wordt gejaagd. advocaten helpt u bij het krijgen van uw loon en de wettelijke verhoging als gevolg van het niet tijdig betalen. Deze verhoging kan oplopen tot 50% van het verschuldigde loon.

Lees verder ...

Te weinig loon
Heeft u te weinig salaris ontvangen?

Het komt voor dat werkgevers tijdens of na het einde van het dienstverband het vakantiegeld, het loon en/of vakantiedagen niet (volledig) uitbetalen. Wist u dat u ook vakantiegeld hoort te krijgen over ziektedagen en niet-genoten vakantiedagen? Ook hierbij kunt u aanspraak maken op de wettelijke verhoging tot maximaal 50%.

advocaten kan voor u een loonvordering instellen. Maakt u een afspraak voor een gratis intake gesprek.

Lees verder ...

Ontslag
Is sprake van een arbeidsconflict?

Bij een arbeidsconflict is vaak sprake van onenigheid over de inhoud van de werkzaamheden, een functiewijziging etc. De emoties lopen vaak hoog op en zowel werkgever als werknemer kunnen door het bomen het bos niet meer zien. Advocaten helpt u graag bij het vinden van de juiste oplossing. U kunt hiervoor een vrijblijvende afspraak maken. Het eerste gesprek bij Advocaten is altijd gratis.

Lees verder ...

Ontslag op staande voet
Ontslag met extra grote gevolgen

Voor een werknemer betekent een ontslag op staande voet: geen loon, geen WW-uitkering en korting op een eventuele bijstandsuitkering. Het is dus verstandig om het ontslag op staande voet aan te vechten. Zelfs als de rechter vindt dat het ontslag op staande voet terecht was, heeft u soms recht op een transitievergoeding of een billijke vergoeding. Let op: een procedure moet binnen twee maanden na het ontslag zijn gestart. Maakt u daarom snel een afspraak voor een gratis intake gesprek.

Lees verder ...

Opzegtermijn
Wanneer eindigt het dienstverband

Na een opzegging van de arbeidsovereenkomst zal uw dienstverband niet gelijk eindigen, maar gaat een opzegtermijn lopen. Staat de lengte van de opzegtermijn niet in uw arbeidsovereenkomst of CAO, dan is de wettelijke opzegtermijn van toepassing. Als één van beide partijen zich niet aan de opzegtermijn houdt, dan is hij aan de ander een schadevergoeding verschuldigd.

Lees verder ...

Transitievergoeding
Financiële overbrugging

Als uw arbeidsovereenkomst van rechtswege eindigt of als u ontslagen wordt, heeft u mogelijk recht op een transitievergoeding. De transitievergoeding is bedoeld om de periode tot uw volgende baan te overbruggen. De transitievergoeding is niet verplicht als u en uw werkgever besluiten in goed overleg het dienstverband te beëindigen. Uiteraard is dan wel een ontslagvergoeding onderhandelbaar.

Lees verder ...

Vakantiedagen
Opbouw, opname en uitbetaling

Gedurende uw dienstverband bouwt u vakantiedagen op en kunt u vakantiedagen opnemen. Ook tijdens ziekte bouwt u vakantie-uren op. Om geschillen te voorkomen, is het opbouwen en opnemen van verlof aan regels gebonden. Zo is het aantal vakantie-uren dat u opbouwt, minimaal vier keer uw wekelijkse arbeidsomvang. Uiteraard kunt u met uw werkgever afwijkende afspraken maken, maar dit mag niet ten nadele van uw wettelijke rechten zijn.

Lees verder ...

Vakantiegeld
Extra inkomsten

Als extra beloning voor uw werk heeft u recht op 8% vakantiegeld. Ook tijdens ziekte en opgenomen verlofuren bouwt u vakantiegeld op. Het vakantiegeld wordt doorgaans in de periode mei-juni uitgekeerd. Uw werkgever kan ook ervoor kiezen het vakantiegeld te spreiden over het jaar of het in een keuzebudget op te nemen. Krijgt u niet het vakantiegeld waar u recht op heeft, dan kunt u het vakantiegeld door middel van een loonvorderingsbrief vorderen.

Lees verder ...

Vaststellingsovereenkomst
Beëindiging met wederzijds goedvinden

Door middel van een vaststellingsovereenkomst kunt u uw arbeidsovereenkomst met wederzijds goedvinden beëindigen. In de vaststellingsovereenkomst kunnen afspraken gemaakt worden over een beëindigingsvergoeding, opzegtermijn, getuigschrift enzovoorts. Het tekenen van vaststellingsovereenkomst is niet zonder risico’s. Uw recht op een WW-uitkering hangt af van de juiste inhoud. Laat een voorstel daarom altijd controleren door een advocaat controleren. Veelal vergoedt uw werkgever de advocaatkosten.

Lees verder ...

Ziekte
Tijdens ziekte niet minder dan het minimumloon

Als u ziek bent dan heeft u recht op uitbetaling van minimaal 70% van uw loon. Hoe langer uw ziekte duurt, hoe meer regels van toepassing zullen zijn. Ook is de kans groot dat de houding van uw werkgever verandert naarmate u langer ziek bent. Toch is het belangrijk dat zowel u als uw werkgever de relevante regelgeving nakomen, want niet-nakoming kan grote (financiële) gevolgen hebben.

Als u en uw werkgever van mening verschillen over uw ziekte of re-integratietraject, kan dit tot een arbeidsconflict leiden. In dat geval kan Advocaten u bijstaan en helpen bij het vinden van een passende oplossing.

Lees verder ...

Andere vraag
Dé advocaat voor arbeidsrecht in Rotterdam

Heeft u een andere vraag? advocaten is dé arbeidsrecht specialist in Rotterdam. Voor alle vragen kunt u bij ons terecht. Het eerste gesprek is gratis.

Cliënt
Tevredenheid

 

Wij horen graag wat onze verbeterpunten zijn. De beoordelingen door onze cliënten zijn daarom van onschatbare waarde.

Meewerken aan ons cliënt tevredenheidsonderzoek is niet verplicht. Wel stellen wij uw mening zeer op prijs.

9,8
114 beoordelingen

Stel uw vraag

Wij helpen u graag.