Advocaten

De gevolgen van het coronavirus voor de flexwerker

Het coronavirus is uitgegroeid tot een mondiale gezondheidscrisis. Inmiddels is het duidelijk dat deze crisis zich niet beperkt tot de gezondheid, maar ook zeer verstrekkende gevolgen zal hebben voor de economie. Naar verwachting zal de economische krimp kunnen oplopen tot 7,2%.[1] Dit gaat gevolgen hebben voor de werkgelegenheid. De eerste scheuren worden zichtbaar en de eerste klappen vallen. Tot nu toe zijn de zogenaamde ‘flexwerkers’ vooral de dupe.

Onder flexwerker wordt verstaan: de uitzendkracht, de oproepkracht en de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Deze werknemers hebben minder ontslagbescherming dan de werknemer met een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Werkgevers kunnen eenvoudig stoppen met het oproepen van de werknemer of een arbeidsovereenkomst laten aflopen. Als de werkgever de juiste procedures volgt, kan de werknemer niets doen om het ontslag aan te vechten. Mogelijk zal de werknemer na een ontslag geen aanspraak kunnen maken op een WW-uitkering en zal dus genoodzaakt zijn om een bijstandsuitkering aan te vragen. Kortom: een enorm inkomensverlies.

Gezien de beperkte ontslagbescherming en de aankomende onzekere tijden, worden flexibele arbeidskrachten massaal ontslagen, zelfs als de werkgever een beroep op de noodmaatregelen toekomt. Op lange termijn zullen de kosten van de werknemer de tegemoetkomingen van de overheid overstijgen. In dat geval zijn werkgevers vaak geneigd om de kosten te drukken, wat een ontslag ten gevolge kan hebben. Werkgevers nemen liever het zekere voor het onzekere.

De minister van Sociale Zaken is zich bewust van dit probleem en heeft beloofd om te onderzoeken hoe flexwerkers die werkloos zijn geraakt vanwege de coronacrisis kunnen worden gecompenseerd. Helaas zal een dergelijke regeling niet op korte termijn worden bewerkstelligd.

Betekent dit dat werknemers geen enkele acties kunnen ondernemen, zodra zij horen dat hun arbeidsovereenkomst niet wordt verlengd? Nee, dat is niet het geval.

Werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd

Het uitgangspunt is dat de werkgever zonder opgave van redenen de arbeidsovereenkomst van rechtswege kan laten eindigen. Wel dient de werkgever zich aan een aantal voorschriften te houden, bijvoorbeeld de aanzegplicht. Dit houdt in dat de werkgever bij een arbeidsovereenkomst van zes (6) maanden of langer, minimaal één (1) maand voor het aflopen van de arbeidsovereenkomst schriftelijk moet mededelen of de arbeidsovereenkomst zal worden verlengd. Voor iedere dag dat de werkgever te laat is met aanzeggen, is hij aan de werkgever een dagloon verschuldigd. De aanzegboete kan dus oplopen tot één (1) maandsalaris. Met name de aanzegboete wordt in deze tijden van crisis regelmatig over het hoofd gezien.

Als de werknemer geen schriftelijke aanzegging ontvangt en ook blijft doorwerken na het verstrijken van de einddatum, kan stilzwijgende verlenging plaatsvinden. Dit betekent dat de arbeidsovereenkomst wordt geacht onder dezelfde voorwaarden te zijn voortgezet.

Oproepkrachten

Aangezien de hoeveelheid werk afneemt, zal ook de vraag naar personeel afnemen. In dat dergelijke situaties is de verleiding groot om oproepkrachten niet meer op te roepen. Doorgaans wordt dan geredeneerd dat een oproepkracht die geen arbeid verricht, geen recht heeft op loon. Niets is minder waar. Een oproepkracht kan namelijk een beroep doen op het zogeheten ‘rechtsvermoeden van arbeidsomvang’. Dit houdt in dat de arbeidsovereenkomst van een oproepkracht die gedurende de laatste drie (3) maanden een vast aantal uren heeft gewerkt, wordt geacht voor dat aantal uur te zijn aangegaan. De oproepkracht kan beginsel voor dat aantal uur aanspraak maken op loondoorbetaling.

Hoewel vaak een beeld wordt geschetst dat juridische stappen geen zin hebben, blijkt dit lang niet altijd waar te zijn. Neem daarom altijd contact op met een jurist als uw flexcontract of uw loon wordt veranderd vanwege de coronacrisus. Totdat een nieuwe noodmaatregel voor flexwerkers in het leven is geroepen, ziet de toekomst van de flexwerker er niet rooskleurig uit. Houd moed, het licht aan het einde van de tunnel is in zicht.


________________

[1] Bron: nu.nl (17 april 2020)

Bijstand

Huurrecht

Stel uw vraag

Wij helpen u graag.