Algemene
Voorwaarden

advocaten is een kostenmaatschap van zelfstandig gevestigde advocaten. Ieder van de advocaten oefent zijn/haar praktijk uit voor eigen rekening en risico.

De werking van artikel 7: 404 BW en van artikel 7: 407 lid 2 BW, dat een hoofdelijke aansprakelijkheid vestigt voor situaties waarin aan twee of meer personen een opdracht is gegeven, zijn uitdrukkelijk uitgesloten.

Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op aanvullende opdrachten en vervolgopdrachten. Cliënt wordt in dat geval bekend verondersteld met de onderhavige toepasselijke algemene voorwaarden.

Iedere aansprakelijkheid is beperkt tot het bedrag dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door de advocaten gesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering wordt uitbetaald, vermeerderd met het bedrag van het eigen risico dat krachtens de polisvoorwaarden niet ten laste van de verzekeraar is. Een kopie van de polis en de voorwaarden zijn op verzoek verkrijgbaar.

De advocaat zal bij het inschakelen van derden zoveel mogelijk tevoren overleggen met de cliënt en bij de selectie van in te schakelen derden de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. De advocaat is echter nimmer aansprakelijk voor tekortkomingen en onrechtmatige daden van derden. De advocaat is door de cliënt gemachtigd eventuele aansprakelijkheidsbeperkingen van derden namens cliënt te aanvaarden.

Cliënt vrijwaart advocaten tegen alle aanspraken van derden, de redelijke kosten van juridische bijstand daaronder begrepen, die op enigerlei wijze samenhangen met de werkzaamheden voor de cliënt verricht terzake van de vrijwaring.

Alle bedingen in deze algemene voorwaarden tussen cliënt en advocaten, zijn tevens gemaakt ten behoeve van de partners en iedereen die voor de kostenmaatschap advocaten advocaten werkzaam zijn.

Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen zal het honorarium worden berekend aan de hand van het aantal gewerkte uren vermenigvuldigd met het uurtarief van advocaten.

Door advocaten ten behoeve van de cliënt betaalde (on)kosten -waaronder belaste en onbelaste verschotten - zullen naast het honorarium in rekening worden gebracht. Ter dekking van de algemene kantoorkosten is advocaten gerechtigd een bepaald percentage van het honorarium exclusief BTW in rekening te brengen. Onder de algemene kantoorkosten wordt onder meer verstaan porti, telefoon-.fax-en kopieerkosten e.d.. De door advocaten gemaakte reiskosten worden aan cliënt doorberekend door middel van een vast bedrag exclusief BTW per kilometer.

Na het einde van de opdracht worden de in het dossier aanwezige originele stukken op diens verzoek aan de cliënt verstrekt. Het dossier wordt gedurende een periode van vijf jaren na het einde van de zaak bewaard en staan tegen vergoeding van de werkelijk te maken kosten door de advocaat teneinde het dossier uit het archief te lichten steeds ter beschikking van de cliënt.

Gelden die de betrokken advocaat ten behoeve van de cliënt onder zich houdt, worden geplaatst op een bankrekening van de Stichting Derdengelden van de betrokken advocaat. Ter compensatie van de kosten van administratie en beheer van de rekening, wordt over derdengelden als hier bedoeld geen rente vergoed.

De werkzaamheden worden maandelijks aan de cliënt in rekening gebracht. Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is cliënt van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. Indien na aanmaning betaling uitblijft, zijn er buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze bedragen 15% van de hoofdsom inclusief BTW met een minimum van € 100,-. Ingeval van een gerechtelijke procedure is cliënt alle daadwerkelijk gemaakte kosten rechtsbijstand verschuldigd en uitdrukkelijk niet de geliquideerde proceskosten.

advocaten is altijd en op ieder gewenst moment gerechtigd een voorschot te verlangen terzake van de door haar reeds verrichte en nog te verrichten werkzaamheden.

Indien cliënt niet binnen de betalingstermijn betaalt of het verlangde voorschot niet heeft voldaan, is advocaten gerechtigd haar werkzaamheden voor cliënt terstond op te schorten, zonder dat advocaten daarbij aansprakelijk is voor enige schade die daardoor ontstaat.

info@qadvocaten.nl

Halfrond 86
3071 PP  
Rotterdam

Attention !
Our lawyers speak only English or Dutch. Even if you speak neither, you are still welcome, but please bring someone along who can translate for you. This is only required for the intake. For subsequent talks, we can arrange an interpreter for you free of charge.

Ask your question

We will gladly answer.